Integracja Przedszkole integracyjne

tika kolor.svg (7 KB)

Celem naszego Przedszkola jest:

  • stworzenie warunków optymalnego rozwoju Dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
  • stwarzanie możliwości do rozwijania potencjału twórczego Dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,
  • uwrażliwianie Dzieci zdrowych na potrzeby innych,
  • nauczenie odczuwania radości z niesienia pomocy innym,
  • zapewnienie wsparcia rodzinie Dziecka zdrowego oraz o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Integracyjny system kształcenia i wychowania.

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do zwykłych przedszkoli i szkół.

Celem integracji jest umożliwienie niepełnosprawnym nauki na tych samych warunkach, w społeczności osób pełnosprawnych, przy zapewnieniu im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno-wychowawczych i dydaktycznych. Wspólne przebywanie Dzieci stwarza możliwości różnorodnych wzajemnych oddziaływań jednych Dzieci na drugie. Powinno być już zapoczątkowane w dzieciństwie. Z reguły małe Dzieci sprawne i niepełnosprawne podchodzą do siebie bez uprzedzeń, otwarcie, nie muszą przezwyciężać dystansu i oporu, które często mają miejsce u osób dorosłych.

obrazek-w-tresciobrazek.jpg (335 KB)

Dzieci młodsze podchodzą do siebie w sposób całościowo akceptujący. Wzajemnie na siebie oddziaływują. Przy współdziałaniu Dzieci uczą się akceptacji siebie i innych takimi jakimi są, pomagają sobie wzajemnie. Nie ma ukrywania, udawania, nie ma mechanizmów obronnych. Ta oczywistość i naturalność reakcji wzmacnia zaufanie do siebie Dzieci niepełnosprawnych i pomaga im odnaleźć swoją tożsamość. Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej stymuluje rozwój Dzieci niepełnosprawnych chroniąc je przed izolacją, dając szansę poznania siebie, docenienia swoich mocnych stron, wykształca u nich motywację i umiejętność pracy nad trudnościami, mobilizuje do wysiłku. Daje szansę przeżycia całej gamy uczuć związanych z życiem i działaniem na społeczeństwie.

Doświadczenie zdobyte w gronie zdrowych, prawidłowo rozwijających się Dzieci, jest niezbędne w drodze do samodzielności, do opanowania licznych sprawności i umiejętności potrzebnych w późniejszym życiu, takich jak: mowa, sprawności manipulacyjne, sprawności ruchowe, poznawcze oraz doświadczenie emocjonalnie warunkujące pozytywny obraz samego siebie i dobre relacje z otoczeniem.

krokodylik kolor.svg (5 KB)

Dzieci zdrowe w naturalny i niewymuszony sposób uczą się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się tolerancji, wrażliwości, otwartości na potrzeby innych, oraz akceptacji dla trudności innych ludzi, szacunku dla choroby i słabości.

Kontakty z niepełnosprawnymi rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć mają różne możliwości, pomagają przełamać egoizm. Dzieci zdrowe stają się bardziej wrażliwe i wyczulone na potrzeby i problemy swych niepełnosprawnych rówieśników. Wspólna zabawa, nauka, rozmowy, spacery i posiłki budzą wzajemne zaufanie, zrozumienie i w konsekwencji pełną wzajemną akceptację.

W przedszkolu rozwija się wspólnota, a wszyscy jej uczestnicy wzajemnie wzbogacają się, tworzy się podstawa kontaktów społecznych w późniejszym życiu.

Na czym polega wyjątkowość placówki integracyjnej?

Często obserwujemy w społeczeństwie strach przed niepełnosprawnością. A przecież niepełnosprawność nie jest chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić.

Ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa
– małe Dzieci wolne są od uprzedzeń, przesądów, które istnieją w mentalności wielu dorosłych.

W naszym Przedszkolu Dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia, empatii. W ten sposób wychowankowie nabywają umiejętności społecznych, pełniej i wszechstronniej rozwijają swoją osobowość.

Dziecko wychowujące się ze swoimi niepełnosprawnymi rówieśnikami jest osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi, mniej egocentryczną, nastawioną także na „dawanie”, a nie tylko „branie”. Niepełnosprawny Przedszkolak funkcjonując wśród Dzieci zdrowych jest bardziej samodzielny, uczy się przez obserwację, lepiej się komunikuje, wykazuje większą sprawność fizyczną oraz intelektualną.

Wszyscy nasi nauczyciele i specjaliści starają się niwelować skutki niepełnosprawności, poprzez stymulowanie rozwoju Dzieci i stwarzanie warunków do optymalnego funkcjonowania. Każde Dziecko integracyjne uczestniczy w zajęciach programowych z całą grupą przedszkolną, a oprócz tego bierze udział w zajęciach indywidualnych z pedagogiem specjalnym, logopedą, rehabilitantem/terapeutą integracji sensorycznej, oraz jest pod opieką innych specjalistów.

bees.png (36 KB)

Szczegóły oferty dla dzieci z orzeczeniami:

  • Codzienne zajęcia indywidualne prowadzone przez pedagoga specjalnego mają na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych Dzieci. Pedagog specjalny na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowuje dla każdego Dziecka Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
  • Pomoc Rodzinie w zakresie wsparcia i poradnictwa wychowawczego, konsultacje z psychologiem, logopedą,itp., oraz regularna ewaluacja postępów terapii.
  • Dieta dopasowana do potrzeb Dziecka
  • Zajęcia w grupie, które kształtują prawidłowe postawy wobec drugiego człowieka; kontakty z Dziećmi pełnosprawnymi i wspólna zabawa, która odgrywa niezwykle ważną rolę dla wszystkich Dzieci, niezależnie od stanu ich zdrowia.