Strona główna / Przedszkole

Przedszkole

Wizja i misja przedszkola TIKA


Tika to innowacyjne, nowatorskie i wykraczające poza schematy

przedszkole integracyjne z oddziałami specjalnymi.

 

about.jpg (309 KB)

To miejsce radosnej zabawy, wszechstronnego rozwoju i bezpiecznego odkrywania świata.


Stworzyliśmy je z miłości do dzieci. Chcemy, aby w niepowtarzalnej, domowej atmosferze każdy przedszkolak mógł rozwijać się zgodnie ze swoim potencjałem.

Każde dziecko rozwijające się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony otrzyma od nas wsparcie.

W Tice odkrywamy i realizujemy takie wartości jak:

 • tolerancja,
 • szacunek,
 • prawda,
 • dobro
 • i piękno.

Celem naszego przedszkola jest:

 • Wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka,
 • umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego,
 • emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,
 • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
 • rozbudzanie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało,
 • uczenie współdziałania dzieci w grupie,
 • rozwijanie postawy ekologicznej,
 • wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
 • kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji,
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

zyrafa zolta.svg (3 KB)

 

 logio-t.jpg (76 KB)

Misja przedszkola:

 • Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych - w poczuciu bezpieczeństwa, tolerancji oraz szacunku.
 • Codzienne przebywanie przedszkolaków na dworze w dbałości o zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu na świeżym powietrzu, które reguluje nastrój, przyspiesza szybkość reakcji i zapewnia dobre samopoczucie, a także buduje odporność i dotlenia organizm.
 • Tworzenie warunków do spontanicznej zabawy. Spontaniczność pomaga rozwijać twórcze myślenie i wyzwala własną inicjatywę dziecka. Wzmacnia również ciekawość poznawczą, inspiruje do dalszych poszukiwań, wzbogaca słownictwo i poszerza granice fantazji. Dzieci mogą kształtować swoją cierpliwość i wytrwałość; dzięki zabawom odnajdują swoje miejsce w grupie, uczą się reguł i zasad współpracy oraz budują swój system wartości. Zabawa to także okazja do rozładowania nadmiaru energii, która tłumiona powoduje napięcie, nerwowość i drażliwość.
 • Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i udzielenie profesjonalnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Stworzenie warunków do nauki w oparciu o sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 • Dostosowanie zajęć wychowawczo - dydaktycznych do możliwości rozwojowych dzieci. Ich istotą jest różnorodność proponowanych metod i form aktywności jak również naprzemienność ćwiczonych umiejętności. Zajęcia mają motywować i inspirować dzieci do odkrywania prawdy, dobra i piękna, a także w jak najlepszym stopniu przygotowywać je do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez podejście holistyczne, które umożliwia rozwój autonomii poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu; takich które sprawiają, że dzieci mogą stać się osobami wewnętrznie niezależnymi.
 •  Oferowanie rozbudowanego zestawu zajęć dodatkowych, tak aby każde dziecko mogło rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Celem zajęć jest inspirowanie do działania, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez współdziałanie wszystkich pracowników placówki i ich ciągłe dążenie do podnoszenia kwalifikacji – połączenie innowacyjności i pasji. Tworzenie miejsca z przyjazną atmosferą, w którym dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Zaszczepienie im otwartości, twórczego myślenia i komunikatywności. Absolwenci przedszkola znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.