Strona główna / Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne

Integracyjny system kształcenia i wychowania

Integracyjny system kształcenia i wychowania oparty jest na dążeniu do tego, aby niepełnosprawne dzieci i młodzież uczęszczały do zwykłych przedszkoli i szkół. Celem integracji jest umożliwienie niepełnosprawnym nauki na tych samych warunkach i w społeczności osób pełnosprawnych; przy jednoczesnym zapewnieniu im odpowiednich warunków zdrowotnych, społeczno-wychowawczych i dydaktycznych

Integracyjny system kształcenia jest korzystny dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Dzieci nie mają uprzedzeń wobec siebie, są otwarte i nie mają problemu z przezwyciężaniem dystansu, który często towarzyszy dorosłym. Dlatego mogą na siebie oddziaływać w bardzo różnorodny sposób.

Więcej o integracji

   Rozwój dzieci niepełnosprawnych w placówce integracyjnej

Aktywne uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej skutecznie stymuluje rozwój dzieci niepełnosprawnych. Przede wszystkim chroni je przed izolacją i daje szanse poznania i docenienia swoich mocnych stron. Ponadto motywuje do przezwyciężania trudności i mobilizuje do wysiłku. Przebywając w grupie dzieci niepełnosprawne uczą się akceptacji wobec siebie i innych. Doświadczają też uczuć związanych z życiem i działaniem w społeczeństwie.

pszczolka zolta.svg (4 KB)

Doświadczenie zdobyte podczas przebywania z dziećmi pełnosprawnymi jest podstawą do nauki samodzielności oraz opanowywania sprawności i umiejętności potrzebnych w dalszym życiu; należą do nich: mowa, sprawność manipulacyjna, sprawność ruchowa oraz doświadczenia poznawcze i emocjonalne, które warunkują pozytywny obraz samego siebie i dobre relacje  z otoczeniem.

krokodylik kolor.svg (5 KB)

zyrafa zolta.svg (3 KB)

W pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami oferujemy:

  • Codzienne zajęcia indywidualne prowadzone przez pedagoga specjalnego mające na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci. Pedagog specjalny na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przygotowuje dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny.
  • Pomoc Rodzinie w zakresie wsparcia i poradnictwa wychowawczego obejmująca konsultacje z psychologiem, logopedą itp. oraz regularna ewaluacja postępów terapii.
  • Zajęcia w grupie, które kształtują prawidłowe postawy wobec drugiego człowieka; kontakty z dziećmi pełnosprawnymi i wspólna zabawa, która odgrywa niezwykle ważną rolę dla wszystkich dzieci, niezależnie od stanu ich zdrowia.